Een wijziging op de Wet Dieren is aangenomen door de eerste kamer. De wetswijziging zal gelden vanaf 01 januari 2023 en was een initiatief van de Partij voor de Dieren. Het doel is dierenwelzijn leidend te laten zijn bij het houden van zowel vee als huisdieren.

 

Wat schrijft de dierenwet straks voor?

De wetswijziging op de Wet dieren, zoals deze officieel heet, stelt dat per 01 januari 2023 dieren geen pijn of ongemak meer mogen hebben als ze in een stal, hok of kooi worden gehouden. Daarop aanvullend moeten dieren met de ingang van de wetswijziging hun natuurlijke gedrag in hun verblijf kunnen tonen.

 

Interpretatie en handhaving van de wet

De nieuwe dierenwet is, aldus demissionair minister van Landbouw Carola Schouten, open geformuleerd en geldt daarmee voor alle dieren die door mensen gehouden worden, dus ook voor huisdieren. Welke consequenties de wetswijziging zal hebben voor mensen met dieren is nog onduidelijk. Zo zal eerst door de tweede kamer duidelijk geformuleerd moeten worden wat onder natuurlijk gedrag van dieren valt. Want, de wet volgend moet een vogel kunnen vliegen, maar is een enorme volière waarin het dier kan vliegen, maar niet volledige vrijheid heeft, genoeg om daaraan te voldoen?

Er wordt in diverse vakgroepen en op allerlei online platforms al druk gediscussieerd over mogelijke navolging van de Wet Dieren vanaf 2023. Mogen konijnen en knaagdieren straks überhaupt nog in een hok gehouden worden? En hoe zit het met binnenkatten een honden aangelijnd uitlaten?

Gevolgen voor de veehouderij

Ook voor wat betreft de veehouderij in Nederland is nog onduidelijk welke gevolgen de wetswijziging in praktijk zal hebben. Aannemelijk is wel dat de intensieve veeteelt – en houderij behoorlijke aanpassingen zal moeten doen. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan veel meer ruimte zodat de dieren volop kunnen bewegen en scharrelen, en het aanbieden van water om in te zwemmen en te badderen. Ook aan het afknippen van biggenstaartjes komt met de nieuwe dierenwet hopelijk een einde.

 

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

nieuewe dierenwet natuurlijk gedrag

Dieren hebben ook sociale behoeften

Kijkend naar natuurlijk gedrag van dieren, worden de sociale behoeften van dieren hopelijk ook meegenomen. Heeft een dier van nature bijvoorbeeld behoefte aan veel contact met soortgenoten en hoe ziet dat er dan uit? Zo leven hamsters solitair, maar hebben konijnen en cavia’s soortgenootjes nodig.

Lees verder over de sociale behoeften van dieren

 

Toekomstige handhaving Wet Dieren

De vernieuwde dierenwet zal logischerwijs ook vragen om een hernieuwde aanpak van de handhaving daarvan. Maar hoe die eruit zal komen te zien en hoever deze zal gaan, is nog de vraag. Op dit moment onderzoekt demissionair minister Schouten wat de kaders van de wet zijn en hoe deze naar de praktijk vertaald moeten worden. Zij zal de kamer hierover bijpraten voordat het zomerreces start.

 

Wanneer komt er meer duidelijkheid?

Volgens planning zal de tweede kamer na de zomer in debat gaan over wat precies onder natuurlijk gedrag van dieren wordt verstaan en of konijnen, knaagdieren, varkens en eenden überhaupt nog in een hok gehouden mogen worden.

bron: AD, NOS, NU.nl

 

Kijk naar de natuurlijke behoeftes van jouw dier

Dat er zowel op nationaal als op Europees niveau meer oog komt voor dierenwelzijn, is goed nieuws. Hoe reëel alle optionele wijzigingen voor het houden van huisdieren zullen zijn, zonder dat daarbij hun eigen veiligheid in gevaar komt, moet nog blijken. Maar hoe de regelgeving er straks ook uit komt te zien; wacht niet tot de nieuwe dierenwet pas in januari 2023 wordt ingevoerd. Ga nu al na wat de natuurlijke behoeftes van jouw huisdier zijn en hoe je deze zo goed als mogelijk kunt intergreren in zijn dagelijks leven. Wat die natuurlijke behoeftes en gedragingen zijn, verschilt natuurlijk per dier. Voorbeelden van natuurlijke behoeftes zijn:

  • bewegen
  • jagen
  • speuren
  • graven
  • contact met een soortgenootje
  • knagen
  • badderen
  • territorium afbakenen
  • tijdig eten en voldoende rust

 

Deze artikelen kunnen je op weg helpen

Op hartvoordieren.nl schrijven met regelmaat over uiteenlopende natuurlijke behoeftes van verschillende dieren. Een aantal artikelen die jou helpen nog meer te voldoen aan die van jouw eigen huisdier:

hond

kat

konijnen

knaagdieren